Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá Trị cốt lõi

Thông điệp từ chủ tịch

Chào mừng bạn đến với Philinter! Tầm quan trọng của Tiếng Anh như là một phương thức giao tiếp trong nên hội nhập hóa ngày nay là một điều không thể phủ nhận. Sự cần thiết trong việc nói ngôn ngữ này ngày càng tăng nhanh. Cách nhanh nhất và dễ nhất để học ngôn ngữ này là sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Để đạt được mục đích ấy, học viên tại Philiter sẽ được học trung bình 4-5  lớp 1:1 và 2-3  lớp nhóm nhỏ và 2 lớp nhóm lớn mỗi ngày. Những lớp học này được giảng dạy bởi những giáo viên chuyên nghiệp, họ đã trải qua quá trình huấn luyện đánh giá rất khắt khe.

TẦM NHÌN

To inspire and develop future leaders and professionals for English education

SỨ MẠNG

The premier education service provider renowned for English in the Philippines and beyond

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

We strive to match the right PHILOSOPHY of quality education

                                    We strive to help warm HEARTS build a better future

            We carry out our work and duties with INTERACTION

                                       We offer high quality LEARNING

                   We continuously improve through INNOVATION

                                             We NURTURE talents for new opportunitie

                   We continuously improve through TEAMWORK

                                                     

                                                     We strive for EXCELLENCE in our services

                                                 We take utmost RESPONSIBILITY in ensuring high quality program