Lịch sử hoạt động

Philinter được thành lập năm 2003 và trong suốt hơn 13 năm hoạt động trường đã đạt được những thành tích đáng kể

 

Philinter timeline